ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ БОТАНІЧНОГО САДУ

 

Історія ботанічного саду роз­починається з створення при Полтавському 2-х річному учи­тельському інституті (тепер педа­гогічному університеті) навчаль­них ділянок для вчителів-біологів.

До 30-х років XX століття ця територія була знайома мешкан­цям м. Полтави як архієрейський плодовий сад із частковими деко­ративними насадженнями. Через деякий час його частину, площею 5,25 га, було реорганізовано на аг­робіологічну станцію, тоді вже пе­дінституту. Станція являла собою плодовий сад з овочевою і польо­вою сівозмінами та використовувалася як навчальна база виключно для студентів природничого факультету. В ці роки завідуючим агробіостанцією був Коцюбинський Леонід Савич. Усіма роботами керував професор Сосін Павло Євграфович, який і започаткував колекцію декоративних дерев та кущів, зокрема, були висаджені гледичія безколючкова і колюча, дуб звичайний, гіркокаштани та ін.

Якісно новим етапом у розвитку ботанічного саду ста­ли 60-80-ті роки, коли завідуючою станції була Кива Аіда Кіровна - творча людина великого ентузіазму, закохана в свою справу. Завдяки її наполегливості, творчості співробі­тників кафедри ботаніки розпочалося створення колекцій дендрофлори та захищеного ґрунту. Було закладено квітники з однорічними і багаторічними культурами, створено альпійські гірки, зібрана велика колекція кактусів, реорга­нізовано ділянки польової та овочевої сівозмін. Це дало змогу в 1982 році провести на базі тоді ще агробіологічної станції Всесоюзної конференції викладачів методики біології педа­гогічних інститутів, де головував видатний вчений-методист Верзілін М.М.

Активне поповнення колекції захищеного ґрунту зму­сило в 1990 році збудувати нову оранжерею площею 200 м?, де на сьогодні налічується близько 600 видів, форм і різновидностей рослин із різних куточків земної кулі; рос­лин відкритого ґрунту - біля 500 видів. Завдяки такій діяль­ності співробітників ботанічного саду та викладачів кафед­ри ботаніки в 1989 році агробіологічній станції було надано статус "Ботанічного саду".

Ботанічний сад розташований на рельєфній території східної частини міста. Притока р. Тарапуньки ділить її на дві рівні частини - північний і південний схили.

На південному схилі розміщені господарські будівлі, оранжерея, відділ дендрарію, квітково-декоративних рос­лин з колекційними ділянками, експозиція музею Украї­нського квітникарства під відкритим небом, зелений клас та альпійська гірка.

На північному схилі знаходяться відділи: сільськогос­подарських, лікарських культур, плодовий сад.

Із 2000 року при активній підтримці ректорату педуніверситету і особисто ректора Пащенка Володимира Олек­сандровича і декана природничого факультету, професора Гриньової Марини Вікторівни розпочалася часткова рекон­струкція території ботанічного саду: розширюються існу­ючі відділи та переплановуються ділянки на північному схилі, що відтворюють основні рос­линні угруповання різних при­родних зон України, поповню­ються колекції голонасінних, тюльпанів, півників, лілій, на­лагоджуються зв'язки з ботан­ічними садами і парками Ук­раїни. На базі ботанічного саду відбувались: Сесія ради бота­нічних садів України (2000 р.), Перші Всеукраїнські наукові читання, присвячені пам'яті академіка М.М. Гришка (2001 р.). Вже стало традицією проводити в ботанічному саду секційні засідання науково-практичних конференцій ботаніків і екологів. Наявне фіторізноманіття дозволяє використовувати різні відділи та колекції саду для проведення навчальних занять, польових практик із основ аграрного виробництва і методики викла­дання біології, фізіології рослин, генетики. Тут постійно про­водяться оглядові і тематичні екскурсії для учнів, вчителів шкіл, студентів вищих навчальних закладів та жителів міста.

Працівниками ботанічного саду активно ведеться інформаційно-популяризаційна робота через засоби масової інформації, що розширює знання населення про рослин­ний світ, підвищує його екологічну та естетичну культуру, формує почуття любові до рідного краю.

Колектив Саду у складі директора Дзюбаненко Антоніни Степанівни, заступника Гапона Василя Васильовича, старшого лаборанта Демочко Віри Юхимівни, квітникарів Воскресенської Олени Миколаївни та Подгорич Тетяни Олексіївни, лаборантів по захищеному ґрунту Петриної Наталії Іванівни і Баришенко Людмили Василівни докла­дає всіх зусиль до збереження та примноження видового складу колекцій різних відділів, створення експозиційних ділянок у напрямку інтродукції нових видів, різновиднос­тей та форм рослин.

Ботанічний сад - готовий до співпраці та обміну досві­дом і чекає на нових гостей.

Запрошуємо до ботанічного саду!

 

Директор ботанічного саду  Дзюбаненко А.С.