Ботанічний сад Житомирського національного агроекологічного університету

10000,

м. Житомир,

вул. Корольова, 39;

тел. (0412) 33-20-64


Житомирський Ботанічний сад є складовою Житомирського національного агроекологічного університету, він квітує на берегах річки Путятинки на площі близько 35 гектарів. Він   заснований у 1933 році.

Від прогулянки садовими стежинами, в якій відвідувачів супроводжують обізнані екскурсоводи, ви обов’язково отримаєте неабияке задоволення. Тільки  надбання Ботсаду це понад півтисячі видів, форм і сортів деревних рослин і понад 1000 видів трав’янистих рослин.

«Зелена скарбниця Поліського краю» — саме так по праву називають навчальну та науково-дослідну базу  Житомирського національного  агроекологічного університету.

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

НАКАЗ

30 березня          Київ              №213

 

Про затвердження Положення про ботанічний сад

Житомирського національного агроекологічного

університету загальнодержавного значення

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України",

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Положення про ботанічний сад загальнодержавного значення Державної агроекологічної академії України (м. Житомир), затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 08.02.1995 № 6, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І.Л.

 

Міністр                                                                  М.В. Злочевський


ПОЛОЖЕННЯ ПРО БОТАНІЧНИЙ САД ЖИТОМИРСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРОЕКОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

2012

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ботанічний сад Житомирського національного агроекологічного університету загальнодержавного значення (далі – Ботанічний сад) створений постановою РНК УРСР від 23.07.1933 № 147.

1.2. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 22.07.1983 № 311 «Про класифікацію і мережу територій та об’єктів природно-заповідного фонду Української РСР» загальна площа Ботанічного саду становить 35,4 гектара.

1.3. Ботанічний сад входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.

1.4. Ботанічний сад є структурним підрозділом Житомирського національного агроекологічного університету (далі – ЖНАЕУ).

1.5. Ботанічний сад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про наукову і науково-технічну діяльність» іншими законами України та нормативно-правовими актами, Проектом організації території Ботанічного саду та цим Положенням.

1.6. Завдання, науковий профіль, особливості природоохоронного режиму і характер функціонування Ботанічного саду визначаються у цьому Положенні.

1.7. Межі Ботанічного саду встановлюються в натурі, оформляються відповідним знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагенства та землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма № 6-зем) та землевпорядній документації, обов’язково враховуються всіма організаціями і підприємствами різних форм власності при розробці всіх видів проектно-планувальної документації (схем, генеральних планів тощо).

1.8. Ботанічний сад перебуває у державній власності і відповідно до законодавства приватизації не підлягає.

1.9. Поштова адреса та місцезнаходження:

Ботанічний сад Житомирського національного агроекологічного університету: вул. Корольова, 39, м. Житомир, 10025.

Житомирський національний агроекологічний університет: бульвар Старий, 7, м. Житомир, 10008.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Ботанічний сад створено з метою збереження і вивчення у спеціально створених умовах рідкісних і типових видів місцевої і світової флори для найбільш ефективного навчального, наукового, культурного, рекреаційного та іншого використання, шляхом створення, поповнення та збереження колекцій, ведення навчальної, освітньої та наукової роботи.

2.2. Основними завданнями Ботанічного саду є:

проведення науково-дослідних робіт з інтродукції, акліматизації та селекції, розмноження та ефективного використання рослин місцевої та світової флори з залученням науково-педагогічних працівників університету, студентів, аспірантів та докторантів;

збереження, вивчення, відтворення і поновлення в штучних умовах генофонду живих рослин, особливо рідкісних та зникаючих;

збагачення рослинних ресурсів України шляхом введення в культуру інтродукованих видів, впровадження у зелене будівництво та сільськогосподарське виробництво нових високопродуктивних і стійких рослин;

проведення освітньо-виховної роботи з питань ботаніки, екології, охорони природи, селекції, рослинництва, декоративного садівництва, ландшафтної архітектури тощо;

отримання високоякісного насіннєвого і вегетативного матеріалу, який пристосований до місцевих екологічних умов;

догляд та утримання колекційних і експозиційних ділянок, реконструкція насаджень;

проведення навчання спеціалістів, практики студентів, організація конференцій, семінарів, виставок та інших.

3. УПРАВЛІННЯ БОТАНІЧНИМ САДОМ

3.1. Юридичною особою Ботанічного саду є Житомирський національний агроекологічний університет, який відповідно до законодавства є його спеціальною адміністрацією (далі – адміністрація).

3.2. Управління Ботанічним садом здійснюється адміністрацією на чолі з директором.

3.3. Директор призначається та звільняється з посади наказом ректора ЖНАЕУ за погодженням з Міністерством екології та природних ресурсів України (далі - Мінприроди) відповідно до законодавства.

3.4. Директор несе відповідальність за діяльність Ботанічного саду, забезпечує дотримання заповідного режиму, збереження та охорону території та об’єктів Ботанічного саду під час здійснення організаційно-господарської та іншої діяльності.

3.5. Повноваження директора Ботанічного саду:

здійснює керівництво роботою адміністрації Ботанічного саду та несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань;

забезпечує виконання завдань, визначених у п. 2.2. цього Положення;

представляє Ботанічний сад в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судових органах, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності;

контролює дотримання правил внутрішнього розпорядку;

видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження;

визначає функціональні обов’язки працівників Ботанічного саду;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

3.6. У разі відсутності директора з поважних причин (відрядження, відпустка, хвороба, тощо), його обов’язки виконує майстер.

3.7. Для вирішення освітніх, наукових і науково-технічних проблем в адміністрації створюється наукова або науково-технічна рада (далі – НТР), до складу якої залучаються провідні наукові працівники та фахівці. НТР є колегіальним дорадчим органом управління діяльністю Ботанічного саду.

3.8. Ботанічний сад має штати адміністративно-керуючого персоналу, спеціалістів, обслуговуючого персоналу, працівників охорони, а також сезонних працівників.

3.9. Структура, штат, кошторис видатків Ботанічного саду входять в структуру, штатний розпис, кошторис видатків ЖНАЕУ, що затверджується в установленому порядку Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за поданням ректора ЖНАЕУ.

4. СТРУКТУРА, РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

4.1. Для забезпечення додержання необхідного режиму охорони та ефективного використання, територія Ботанічного саду поділяється на такі зони:

експозиційна – призначена для проведення екскурсій та лекцій, ознайомлення відвідувачів з біорізноманіттям рослинного світу, прогулянок, відвідування якої дозволяється в порядку, що встановлюється адміністрацією;

наукова – призначена для розміщення та поповнення колекцій, експериментальних ділянок, проведення науково-дослідних робіт, селекції, акліматизації та інтродукції, відвідувати яку мають право лише співробітники ботанічного саду у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків, аспіранти, докторанти та науково-педагогічні працівники ЖНАЕУ, а також спеціалісти інших установ з дозволу адміністрації;

заповідна – призначена для збереження ділянок природного походження, на яких спостерігається найбільша концентрація рідкісних, червонокнижних видів місцевої флори, відвідування якої забороняється, крім випадків, коли воно пов’язано з проведенням наукових спостережень;

адміністративно-господарська – призначена для розміщення службових та господарських приміщень, здійснення господарської діяльності.

4.2. На території Ботанічного саду забороняється будь-яка діяльність, що не пов’язана з виконанням покладених на нього завдань і загрожує збереженню колекцій рослин і природної флори, а саме:

будівництво споруд, шляхів, трубопроводів, мереж електропередач та інших комунікацій, які не пов’язані з діяльністю Ботанічного саду;

будь-які роботи, що зможуть призвести до зміни гідрологічного та гідрохімічного режимів території;

будь-які дії, що можуть завдати шкоди колекції рослин;

збір або знищення окремих рослин, їх квітів та плодів, будь-яке пошкодження дерев та чагарників, газонів, квітників, будівель;

проїзд на територію Ботанічного саду без дозволу адміністрації;

проведення спортивних тренувань або змагань, розміщення атракціонів та інших будівель і споруд;

влаштування місць відпочинку (за виключенням спеціально відведених місць та проведення організованих екскурсій), розведення вогнищ;

забруднення та засмічення території Ботанічного саду.

4.3. Створення нових експозицій, колекцій, формування ландшафтних груп, посадка та пересадка рослин виконуються за рішенням НТР Ботанічного саду та згідно з Проектом організації його території.

4.4. Проведення будівництва та інших заходів на території Ботанічного саду, необхідних для забезпечення його діяльності, здійснюється відповідно до Проекту організації території.

4.5. Охорона колекцій Ботанічного саду включає систему правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення та використання його рослинного світу відповідно до вимог природоохоронного законодавства України.

4.6. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Ботанічного саду здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

4.7. Охорона Ботанічного саду покладається на службу державної охорони (далі – служба держохорони), яка входить до складу служби державної охорони природно-заповідного фонду України і функції якої виконує відділ охорони ЖНАЕУ, який очолює начальник.

4.8. Повноваження працівників служби держохорони визначаються законодавством.

4.9. Законодавством України забезпечується правовий і соціальний захист працівників служби держохорони.

4.10. Служба держохорони відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює охорону природних комплексів Ботанічного саду;

забезпечує порядок використання природних ресурсів;

забезпечує додержання вимог щодо відвідування територій та об’єктів;

попереджує пошкодження деревних та інших насаджень;

здійснює заходи щодо запобігання виникненню, поширенню пожеж, інших надзвичайних ситуацій, бере участь у ліквідації їх наслідків;

інформує відповідні державні органи про надзвичайні ситуації;

підтримує у належному стані межові та охоронні знаки, інформаційні аншлаги, квартальні та ділянкові стовпи, протипожежні споруди;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

4.11. Всі співробітники Ботанічного саду зобов’язані надавати активну допомогу в його охороні.

4.12. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Ботанічного саду тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

4.13. Державний контроль за додержанням режиму території Ботанічного саду здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

4.14. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Ботанічного саду здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

5. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

5.1. Наукові дослідження в Ботанічному саду проводяться з метою розробки наукових основ збереження біологічного різноманіття, відтворення і використання рослинних ресурсів та особливо цінних ботанічних об’єктів.

5.2. Наукові дослідження в Ботанічному саду проводяться за такими напрямками:

вирішення теоретичних і практичних питань інтродукції та акліматизації рослин;

розробка наукових основ збереження та охорони біологічного різноманіття, особливо рідкісних та зникаючих видів рослин;

вивчення способів вирощування, розмноження, селекції й впровадження у виробництво декоративних, лікарських, харчових, кормових та інших цінних рослин;

вивчення фізіолого-біохімічних особливостей інтродуцентів та розробка методів підвищення їх резистентності;

розробка наукових основ декоративного садівництва, ландшафтної архітектури, паркознавства та озеленення міст і сіл, збільшення біологічної різноманітності культур фітоценозів;

створення баз даних та комп’ютеризація ботанічних досліджень.

5.3. Для проведення досліджень у Ботанічному саду:

закладаються нові і поповнюються існуючі колекції, створюються експериментальні ділянки, цільові лабораторії, гербарій;

проводяться експедиції для вивчення рослин і поповнення колекційних фондів;

здійснюються обмін, продаж і купівля насіння, живих рослин у різних установ, організацій та окремих громадян;

проводяться наукові конференції, наради, семінари тощо;

видаються каталоги насіння рослин й інші видання, пов’язані з науково-дослідною роботою, яку здійснюють студенти, аспіранти, докторанти та науково-педагогічні працівники університету на базі Ботанічного саду.

5.4. Основні напрямки наукових досліджень у Ботанічному саду визначаються з урахуванням програм і планів науково-дослідних робіт, які затверджуються Національною Академією наук України (далі – НАНУ) та Мінприроди.

Наукове керівництво виконанням на базі Ботанічного саду науково-дослідних робіт здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

6. НАВЧАЛЬНА ТА ОСВІТНЬО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Ботанічний сад є базою для навчання студентів ЖНАЕУ та інших вищих навчальних закладів, технікумів, учнів ліцеїв, училищ, шкіл, слухачів курсів підвищення кваліфікації тощо.

Ботанічний сад проводить освітньо-виховну роботу серед населення з метою формування у нього екологічного світогляду, підвищення екологічної культури, поширення екологічних і природоохоронних знань. Для цього використовуються колекції живих рослин, створюються спеціальні експозиції, музеї природи, прокладаються екологічні стежки, видається науково-популярна література, путівники, буклети та інші видання, організовуються школи, проводяться тематичні лекції й екскурсії, виступи в пресі, на радіо і телебаченні.

6.2. Навчально-виховна робота навчальних закладів на території Ботанічного саду проводиться на основі угод.

7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Ботанічний сад бере участь у міжнародному співробітництві з актуальних проблем збереження, використання і розвитку ботанічних садів, в обміні рослинним матеріалом, науковою інформацією, в проведенні наукових конференцій, симпозіумів, спільних експедицій, видавничій діяльності тощо.

8. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ

8.1. До матеріально-технічної бази Ботанічного саду належать колекційні фонди та інші основні засоби наукового і господарського призначення, які знаходяться в його розпорядженні.

Майно Ботанічного саду складають основні фонди, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі адміністрації.

8.2. Майно Ботанічного саду є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Ботанічний сад володіє і користується вказаним майном вчиняючи щодо нього дії, що не суперечать вимогам законодавства і цьому Положенню.

8.3. Земля, основні фонди, інше державне майно не можуть бути предметом застави.

8.4. Списання державного майна з балансу може здійснюватися Ботанічним садом тільки в порядку, передбаченому законодавством.

8.5. Збитки, заподіяні Ботанічному саду відшкодовуються в установленому порядку, в тому числі за рішенням суду.

8.6. Фінансування витрат на утримання і розвиток Ботанічного саду здійснюється за рахунок державного бюджету України через адміністрацію.

У разі необхідності проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищення чи пошкодження Ботанічного саду, можуть виділятися додаткові кошти державного бюджету.

Для фінансування заходів щодо Ботанічного саду можуть також залучатися кошти місцевих бюджетів, позабюджетних і благодійних фондів, кошти підприємств, установ, організацій та громадян.

8.7. Кошти (в тому числі в іноземній валюті), одержані Ботанічним садом від наукової, природоохоронної, туристсько-екскурсійної, рекламно-видавничої та іншої діяльності, не підлягають вилученню і використовуються для здійснення заходів щодо охорони та розвитку Ботанічного саду.

8.8. Адміністрація несе відповідальність згідно з законодавством: за порушення договірних зобов’язань, кредитно-розрахункову і податкову дисципліну, якість продукції та інші вимоги та правила здійснення господарської діяльності, за достовірність результатів досліджень, висновків і рекомендацій.

8.9. Адміністрація може встановлювати плату за відвідування території в установленому порядку.

8.10. Ботанічний сад звільняється від земельного податку відповідно до законодавства, йому встановлюються пільги щодо оподаткування.

9. ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

9.1. Адміністрація здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів діяльності Ботанічного саду, веде статистичну звітність, порядок ведення яких визначається законодавством.

9.2. Ботанічний сад звітує про свою діяльність перед ЖНАЕУ та відповідними органами державної виконавчої влади в порядку і строки, визначені законодавством.

9.3. Контроль за діяльністю Ботанічного саду здійснює ЖНАЕУ та спеціально уповноважені органи державної виконавчої влади відповідно до законодавства України.

10. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ БОТАНІЧНОГО САДУ

10.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу території Ботанічного саду проводиться відповідно до законодавства.

 

Фото: Сергій Харчук

Ботанічні сади